اصول راه اندازی کسب و کار

درباره مژگان احمدیان

عضو انجمن کسب و کار و کارآفرینی دانشگاه تهران

پژوهشگر کسب وکار

مدیر کسب و کار در حوزه مواد غذایی

0
از 70,000 تومان

کسب درآمد وارونه از اینستاگرام

نارگیل یکی از رویداد های  سریالی گروه آموزشی اکولرن  هست که هدف ایجاد اون دعوت از افراد متخصص در حوزه…

5
70,000 تومان