پلن های حمایتی از استاد امیر جوادی

سطح حمایت برنزی

حمایت

100

هزار تومان

سطح حمایت نقره ای

حمایت

200

هزار تومان

سطح حمایت طلایی

حمایت

350

هزار تومان

سطح حمایت الماسی

زمان کارآموزی

500

هزار تومان